business bootstrap themes

 

Nhóm chúng tôi ở Hồng Kông có những kỹ năng và chuyên môn để phục vụ cho tất cả các yêu cầu hậu cần. chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hậu cần hợp đồng và giải pháp giá trị gia tăng cho một loạt các khách hàng. Ngoài ra dịch vụ 3PL hợp nhất tuyệt vời của chúng tôi quản lý từ điểm nhận hàng gốc, khả năng hàng hóa đường bộ của chúng tôi cung cấp các dịch vụ về vận tải đường bộ và quá cảnh qua biên giới hàng ngày giữa Hàn Quốc và Hồng Kông.

 

Please contact Ms. Hara to the following e-mail:

asiapacific@iltvn.com

 

Website :  http://iltvn.com