NO. LINK A/S I/E SYMBOL JOB CUSTOMER NAME DONE OR NOT KV THỰC HIỆN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16-0001 View A I SHC01 160001.AI.SHC01 GIA CÔNG SHC YES HÀ NỘI
16-0002 View A I SHC01 160002.AI.SHC01 GIA CÔNG SHC YES HÀ NỘI
16-0003 View A I SHC01 160003.AI.SHC01 GIA CÔNG SHC YES HÀ NỘI
16-0004 View A I SHC01 160004.AI.SHC01 GIA CÔNG SHC YES HÀ NỘI
16-0005 View A I SHC01 160005.AI.SHC01 GIA CÔNG SHC YES HÀ NỘI
16-0006 View A I SHC01 160006.AI.SHC01 GIA CÔNG SHC YES HÀ NỘI
16-0007 View A E VCP01 160007.AE.VCP01 DƯỢC PHẨM VCP YES HÀ NỘI
16-0008 View D I TKC02 160008.DI.TKC02 CÔNG TY THE KAFE YES HÀ NỘI
16-0009 View A I GVC01 160009.AI.GVC01 GIOVANNI VN YES HÀ NỘI