Tất cả tin tức

Dịch vụ vận tải, thủ tục hải quan hàng Hội chợ - Triển lãm

Dịch vụ vận tải, thủ tục hải quan hàng Hội chợ - Triển lãm
Theo quy định pháp lí hiện hành, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm được gọi là hàng hóa tạm xuất khẩu, hoặc tạm nhập khẩu. Sau khi kết thúc Hội chợ - Triển lãm xong những h­­àng hóa này phải được tái nhập hoặc tái...