Giới Thiệu Incoterms

Điều kiện CIF trong INCOTERMS 2010

Điều kiện CIF trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện CIF này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. CIF là viết tắt Cost, Insurance, Freight (tiền hàng, bảo hiểm, cước phí) là điều kiện giao hàng tại cảng dỡ hàng: Trong hợp đồng mua bán quốc tế nó...

Điều kiện CFR trong INCOTERMS 2010

Điều kiện CFR trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện CFR này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. “Tiền hàng và cước phí” có nghĩa là người bán phải giao hàng lên tàu hoặc mua hàng để giao hàng như vậy. Rủi...

Điều kiện FOB trong INCOTERMS 2010

Điều kiện FOB trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện FOB này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. “Giao hàng trên tàu” có nghĩa là n gười bán giao hàng lên con tàu do người mua chỉ định tại...

Điều kiện FAS trong INCOTERMS 2010

Điều kiện FAS trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện FAS này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. FAS (Free along side) “Giao dọc mạn tàu” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn...

Điều kiện DDP trong INCOTERMS 2010

Điều kiện DDP trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện DDP này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. “Giao hàng đã thông quan nhập khẩu” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng...

Điều kiện DAP trong INCOTERMS 2010

Điều kiện DAP trong INCOTERMS 2010
DAP (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms . Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. DAP (Delivery at Place) – “Giao...

Điều kiện DAT trong INCOTERMS 2010

Điều kiện DAT trong INCOTERMS 2010
DAT (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms . Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. DAT “Giao tại bến” (Deliver at Terminal)...

Điều kiện CIP trong INCOTERMS 2010

Điều kiện CIP trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện CIP này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Điều kiện ‘‘Cước phí và bảo hiểm tra tới” có nghĩa là người bán...

Điều kiện CPT trong INCOTERMS 2010

Điều kiện CPT trong INCOTERMS 2010
Điều kiện CPT này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tài tham gia. Cước trả tới điểm đến là cụm từ dịch từ thuật ngữ Carriage Paid To ...

Điều kiện FCA trong INCOTERMS 2010

Điều kiện FCA trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện FCA này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. “Giao cho người chuyên chở” có nghĩa là người bán giao hàng cho người chuyên chở...

Điều kiện EXW trong INCOTERMS 2010

Điều kiện EXW trong INCOTERMS 2010
Điều kiện EXW có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thề sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Điều kiện này phù hợp với thương mại nội địa trong khi điều kiện FCA thường thích hợp hơn trong thương mại quốc tế. ...

Giới thiệu khái quát về Incoterms 2010

Giới thiệu khái quát về Incoterms 2010
INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán. Phòng thương mại quốc tế International Chamber of Commerce đã công bố nội dung incoterm 2010 bắt...