Điều Khoản & Điều Kiện

Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ của ILT

Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ của ILT
ILT cam kết đảm nhận các loại dịch vụ Logistics theo đúng thời hạn, điều kiện và điều khoản nếu đạt được thỏa thuận cụ thể để tiến hành hợp đồng. ĐỊNH NGHĨA Các định nghĩa sau đây áp dụng cho các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây chi phối hợp đồng vận chuyển/ hợp đồng Logistics và thực hiện...