Tất cả tin tức

Điều kiện CIF trong INCOTERMS 2010

Điều kiện CIF trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện CIF này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. CIF là viết tắt Cost, Insurance, Freight (tiền hàng, bảo hiểm, cước phí) là điều kiện giao hàng tại cảng dỡ hàng: Trong hợp đồng mua bán quốc tế nó thường được viết liền với một tên cảng biển nào đó, chẳng hạn:...

Điều kiện CFR trong INCOTERMS 2010

Điều kiện CFR trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện CFR này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. “Tiền hàng và cước phí” có nghĩa là người bán phải giao hàng lên tàu hoặc mua hàng để giao hàng như vậy. Rủi ro về mất mát hay hư hỏng của hàng hóa di chuyển khi hàng được giao...

Điều kiện FOB trong INCOTERMS 2010

Điều kiện FOB trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện FOB này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. “Giao hàng trên tàu” có nghĩa là người bán giao hàng lên con tàu do người mua chỉ định tại cảng xếp hàng chỉ định hoặc mua được hàng hóa đã sẵn sàng để giao như vậy. Rủi ro về...

Điều kiện DDP trong INCOTERMS 2010

Điều kiện DDP trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện DDP này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. “Giao hàng đã thông quan nhập khẩu” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua, đã thông quan nhập...

Điều kiện DAP trong INCOTERMS 2010

Điều kiện DAP trong INCOTERMS 2010
DAP (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms. Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. DAP (Delivery at Place) – “Giao hàng tại nơi đến” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt...

Điều kiện DAT trong INCOTERMS 2010

Điều kiện DAT trong INCOTERMS 2010
DAT (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms. Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. DAT “Giao tại bến” (Deliver at Terminal) có nghĩa là người bán giao hàng, khi hàng hóa sau khi đã dỡ khỏi phương tiện vận tải,...

Điều kiện CIP trong INCOTERMS 2010

Điều kiện CIP trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện CIP này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Điều kiện ‘‘Cước phí và bảo hiểm tra tới” có nghĩa là người bán giao hàng hóa cho người chuyên chở hoặc người khác do người bán chỉ định tại...

Điều kiện CPT trong INCOTERMS 2010

Điều kiện CPT trong INCOTERMS 2010
Điều kiện CPT này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tài tham gia. Cước trả tới điểm đến là cụm từ dịch từ thuật ngữ Carriage Paid To (viết tắt CPT). Đây là một điều kiện của Incoterm. Theo điều kiện CPT thì bên bán thanh toán cước phí vận tải tới...

Điều kiện FCA trong INCOTERMS 2010

Điều kiện FCA trong INCOTERMS 2010
Với Incoterms 2010 điều kiện FCA này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. “Giao cho người chuyên chở” có nghĩa là người bán giao hàng cho người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định, tại cơ sở của người bán...

Điều kiện EXW trong INCOTERMS 2010

Điều kiện EXW trong INCOTERMS 2010
Điều kiện EXW có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thề sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. Điều kiện này phù hợp với thương mại nội địa trong khi điều kiện FCA thường thích hợp hơn trong thương mại quốc tế. EXW viết tắt của thuật ngữ Tiếng Anh “Ex Works” dịch ra Tiếng Việt là “Giao tại xưởng”,...

Giới thiệu khái quát về Incoterms 2010

Giới thiệu khái quát về Incoterms 2010
INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán. Phòng thương mại quốc tế International Chamber of Commerce đã công bố nội dung incoterm 2010 bắt đầu được áp dụng từ ngày...