Tất cả tin tức

Từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Từ vựng tiếng Anh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Bill of lading : Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng) C.&F. (cost & freight) : bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm C.I.F. (cost, insurance...