Tất cả tin tức

Tìm hiểu về Hệ thống VNACCS/VCIS

Tìm hiểu về Hệ thống VNACCS/VCIS
Hệ thống VNACCS/VCIS là Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa quốc gia gồm 02 hệ thống nhỏ: Hệ thống thông quan hàng hóa tự động (VNACCS) , tiếng Anh là Vietnam Automated Cargo Clearance System, sử dụng để thông quan...