Tất cả tin tức

Thủ tục Hải quan thuê kho bên ngoài Doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục Hải quan thuê kho bên ngoài Doanh nghiệp chế xuất
Quy trình thực hiện thủ tục thuê kho bên ngoài Doanh nghiệp chế xuất để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho được quy định như sau: Doanh nghiệp chế xuất được quyền thuê kho trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công...

Thủ tục Hải quan nhập khẩu thiết bị để xây dựng nhà xưởng

Thủ tục Hải quan nhập khẩu thiết bị để xây dựng nhà xưởng
Quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho Doanh nghiệp chế xuất. 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Thực hiện việc khai hải quan trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban...

Thủ tục Hải quan đối với trường hợp sản phẩm được SX từ nguyên liệu nhập khẩu

Thủ tục Hải quan đối với trường hợp sản phẩm được SX từ nguyên liệu nhập khẩu
Quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu. 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Đối với doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu: làm thủ tục hải quan nhập khẩu với Chi cục Hải quan nơi đăng ký...

Thủ tục Hải quan xuất khẩu đối với sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu

Thủ tục Hải quan xuất khẩu đối với sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu
Quy trình thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu được ILT tổng hợp như sau: 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc bộ phận thủ tục hải quan ILT được ủy thác thực hiện thủ tục xuất khẩu sản phẩm. + Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan...

Thủ tục Hải quan nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Thủ tục Hải quan nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu
Quyết định số 2770/QĐ-BTC ban hành ngày 25/12/2015 quy định quy trình thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu cụ thể như sau: 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Doanh nghiệp hoặc đơn vị thủ tục hải quan của ILT được doanh nghiệp ủy thác làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên...

Thủ tục Hải quan nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài

Thủ tục Hải quan nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài
Quy trình thực hiện thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài. 1.Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoăc đơn vị thủ tục hải quan ILT được ủy quyền thực hiện thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục xuất khẩu - Bước 2: Thông tin trên tờ khai...

Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài

Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài được thực hiện theo quy trình dưới đây: 1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoặc bộ phận thủ tục hải quan của ILT được ủy thác thực hiện thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư. Bước 2: Thông tin trên tờ khai hải quan được Hệ...

Thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công

Thủ tục Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công
Logistics Đông Dương - ILT xin cung cấp thông tin về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công như sau: 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp hoặc bộ phận Hải quan ILT được ủy thác làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên...

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài
Logistics Đông Dương - ILT xin cung cấp thông tin về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài như sau: 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp hoặc bộ phận Hải quan của ILT được ủy thác làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư...

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại
Doanh nghiệp đã xuất khẩu một lô hàng nhưng vì một lí do nào đó lô hàng đó bị trả lại về Việt Nam. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải tiến hành những thủ tục hải quan gì để tái nhập lô hàng theo đúng quy định nhà nước. ILT xin giới thiệu chi tiết quy trình thực hiện thủ tục hải...

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại

Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại
Quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan. 1. Trình tự thực hiện: + Bước 1: Bộ phận thủ tục hải quan ILT được khách hàng ủy thác để thực hiện việc mở...

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp FDI

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Doanh nghiệp FDI
Quy trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được tiến hành theo các bước như sau: 1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nộp bộ hồ sơ xuất khẩu, nhập khẩu...