Cuối tháng 1-2016, Đội thủ tục và giám sát xăng dầu Xuất nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về hải quan, tạm giữ 2 lô hàng xăng nhập khẩu không đạt chất lượng.

Hai lô hàng xăng nhập khẩu nêu trên gần 2.200 tấn xăng 95 không pha chì và trên 4.303 tấn xăng 92 không pha chì, trị giá gần 65 tỷ đồng do một công ty cổ phần nhập khẩu.

logistics đông dương - nhập khẩu xăng dầu

Kết quả giám định chất lượng cho thấy, toàn bộ trên 6.500 tấn xăng không pha chì, nhập khẩu nêu trên không đủ điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ vi phạm cho Cục Hải quan TP.HCM xử lý.