Tính đến ngày 08/3/2016, Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu 2004 (sau đây viết tắt là Công ước BWM) đã nhận được thêm sự phê chuẩn gia nhập của Vương quốc Bỉ và Cộng hòa Fiji nâng tổng số quốc gia gia nhập Công ước là 49 quốc gia đạt 34,82% tổng dung tích đội tàu thế giới, do đó chỉ còn thiếu 0,18%, Công ước BWM sẽ có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày Công ước đạt 35% tổng dung tích đội tàu thế giới. Khi Công ước có hiệu lực sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đội tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế.

iltvn.com - vận tải hàng hóa đường biển tại việt nam

Công ước BWM có hiệu lực sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đội tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo đến các Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty vận tải biển thông tin nêu trên để biết, đặc biệt chủ động có phương án khai thác, chuẩn bị năng lực đáp ứng các yêu cầu của Công ước BWM khi có hiệu lực, tránh ảnh hưởng và thiệt hại về tài chính liên quan đến hoạt động của đội tàu biển do Công ty quản lý và khai thác trên các tuyến có quốc gia đã là thành viên của Công ước.

Hiện tại, Cục Hàng hải Việt Nam đang tiến hành nghiên cứu các nội dung của Công ước BWM, đánh giá các tác động, khả năng đáp ứng của Việt Nam, cũng như đến đội tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam chạy tuyến quốc tế khi Công ước có hiệu lực, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải và Chính phủ lộ trình gia nhập Công ước phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 

Bộ Giao Thông Vận Tải