Để thực hiện thống nhất việc áp dụng thuế suất thuế Nhập khẩu đối với hàng hóa Nhập khẩu tại chỗ kể từ ngày 1/9/2016, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện chính sách thuế suất với loại hình này.

Dịch vụ hỗ trợ hoàn thuế nhập khẩu nhanh chóng của ILT

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Theo đó, trường hợp hàng hóa Nhập khẩu tại chỗ từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ ban hành Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại tự do thì áp dụng thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu tại chỗ - iltvn.com

Trường hợp hàng hóa Nhập khẩu tại chỗ không thuộc đối tượng nêu trên, đáp ứng điều kiện xuất xứ Việt Nam hoặc từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì áp dụng mức thuế suất thuế Nhập khẩu ưu đãi tại Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Hướng dẫn này của Tổng cục Hải quan là để phù hợp với quy định hiện hành và cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 1994 của Tổ chức Hải quan Thế giới. Đồng thời đây cũng là hướng dẫn cho hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện trong lúc chờ ý kiến của Chính phủ hướng dẫn về nội dung này.

Theo baohaiquan.vn